Kartka bożonarodzeniowa - konkurs plastyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2023

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym na kartkę bożonarodzeniową.

Regulamin poniżej.

Regulamin konkursu plastycznego

pt. „Kartka bożonarodzeniowa”

 

I Organizator:

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu.

II Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Dobrcz.

III Cele konkursu:

- pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni plastycznej uczestników konkursu

- rozwijanie zdolności manualnych

- zainspirowanie uczestników konkursu do stworzenia własnych kart świątecznych w celu podtrzymania tradycji ich wysyłania

IV Tematyka:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej. Prace mogą przedstawiać Narodzenie Pańskie, obrzędy i tradycje (np. dzielenie się opłatkiem, pasterkę). Mogą także prezentować wybrane symbole związane tematycznie ze świętami czy zimą np. gwiazda betlejemska, choinka, bałwan, bombki itd.

 V Wymogi dotyczące pracy:

  1. Praca powinna być wykonana w formacie A5
  2. Na odwrocie powinno znajdować się imię i nazwisko autora pracy.
  3. Do każdej pracy należy dołączyć:

-  formularz zgłoszeniowy z uzupełnionymi wszystkimi danymi. (imię i nazwisko oraz wiek autora pracy (w przypadku osób pełnoletnich nr. telefonu, a także imię nazwisko i adres telefonu rodzica bądź opiekuna prawnego).

- podpisaną klauzulę informacyjną RODO

Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną dołączone są do niniejszego regulaminu.

  1. Dzieci jako osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie zgłosić się do konkursu.
  2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
  3. Na konkurs przyjmujemy wyłącznie prace wykonanie indywidualnie.

 

VI Technika wykonania pracy:

Na konkurs przyjmujemy  wyłącznie prace wykonane przy użyciu technik płaskich np. rysunek (kolorowy, ołówkiem), szkice (węgiel, ołówek), malarstwo.

Prosimy nie zgłaszać na konkurs prac przestrzennych, wykonanych techniką kolażu, czy też wyklejanek.

 

VII Kryteria oceny:

1. oryginalność i pomysłowość

2. estetyka i dokładność wykonania,

3. kompozycja

4. ogólne wrażenie wizualne

 

VIII Kategorie wiekowe w których zostaną przyznane nagrody

Kategoria I – 5-6 lat

Kategoria II – 7-9 lat

Kategoria III – 10-12 lat

Kategoria IV – 13-15 lat

Kategoria V – 16-19 lat

 

Ponadto przyznana zostanie nagroda specjalna WÓJTA GMINY DOBRCZ. Praca plastyczna, która zostanie wyróżniona tą nagrodą stanie się OFICJALNĄ KARTKĄ ŚWIĄTECZNĄ GMINY DOBRCZ w roku 2023.

 

IX Termin składania prac:

Prace  wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do biura GOK do 23 listopada 2023 r. do godziny 16:00. Można to uczynić osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu

ul. Długa 52,

86-022 Dobrcz

Prace, które napłyną po tym terminie np. drogą pocztową nie będą oceniane, dlatego prosimy o ich wysłanie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 

XI Informacje dodatkowe

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez dyrektora GOK, która wyłoni laureatów konkursu.

 

Wyniki konkursu opublikowane zostaną do 30 listopada 2023 r. na stronie internetowej oraz fb GOK w Dobrczu.

Sposób wręczenia nagród:

O sposobie oraz przewidywanym terminie wręczenia nagród i dyplomów laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik konkursu/opiekun prawny dokonując zgłoszenia do konkursu, akceptuje wszystkie zasady konkursu określone niniejszym regulaminem.

2. Uczestnik konkursu/opiekun prawny, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

5. Warunkiem otrzymania nagrody specjalnej jest uprzednie podpisanie przez opiekunów prawnych laureata, umowy w sprawie przeniesienia na Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej określonej w pkt. IV niniejszego regulaminu.

6. Nie podpisanie umowy spowoduje przekazanie nagrody innemu uczestnikowi konkursu.

7. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia konkursu. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.

8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gok.gminadobrcz.pl

9. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem 52 364 80 36 lub wysyłając pytanie na adres e-mail: gok@dobrcz.pl

X Procedura zgłoszenie pracy na konkurs:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, i wyrażeniem zgody na:

• w zakresie ochrony danych osobowych

1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 10 sierpnia 2018 r. o ochronie danych osobowych,

b) nieodpłatną publikację w ramach promocji konkursu i w zakresie działalności organizatora (prezentowanie publicznie w dowolny sposób pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy miejscowości, z której pochodzi).

2. Niedostarczenie wszystkich wymaganych w regulaminie dokumentów, skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

• w zakresie praw autorskich

1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy konkursowej.

2. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu prawa autorskie i majątkowe do tej pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresach:

a) rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

b) utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych,

c) przechowywania i przekazywania pracy konkursowej, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej z wykorzystaniem Internetu,

d) obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono w tym w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach.

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie