Jesteś tutaj: Start / PROCEDURY COVID

PROCEDURY COVID

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu w okresie epidemii COVID-19

Celem wprowadzenia  niniejszych procedur jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczestników zajęć/odbiorców kultury oraz pracowników placówki.

I Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie realizowane jest poprzez:

1)      Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itd.) informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w ośrodku kultury.

2)      Zapewnienie odbiorcom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).

3)      Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji informacji o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń ośrodka kultury w związku z prowadzoną działalnością statutową.

4)      Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących  mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji instrukcje dezynfekcji rąk.

5)      Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.

6)      Ograniczenie liczebność odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów i wytycznych (w zależności od wielkości obiektu), w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

7)      Dopilnowywanie, aby odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

8)      Dopilnowywanie, aby odbiorcy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie zostaną wyznaczone.

9)      Wprowadzenie ograniczenia w korzystaniu z szatni (co drugi wieszak).

10)  Wprowadzenie ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach – jednorazowo w każdej toalecie może przebywać tylko jedna osoba.

11)  Wprowadzenie obowiązkowej bieżącej dezynfekcji toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

12)  Wyznaczenie i przygotowanie (wyposażono w rękawiczki, maseczkę, płyn dezynfekujący) obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

13)   Przygotowanie i umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych

14)   Zalecono aby na bieżąco śledzone były informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

II Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom realizowane jest poprzez wprowadzenie następujących procedur:

1)      Poinformowano pracowników, obsługę, a także klientów/odbiorców kultury o zakazie przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.

2)      W powyższej sytuacji zaleca się pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wezwanie pogotowia ratunkowego. 

3)      Wprowadzono podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ograniczyć spotkania pracowników zatrudnionych na umowy o pracę z instruktorami prowadzącymi zajęcia oraz odbiorcami kultury/uczestnikami zajęć.

4)      Wprowadzono organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

5)      Zapewniono służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z uczestnikami/odbiorcami kultury dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

6)      Zapewniono wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.

7)      Ograniczono do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

8)      Wyznaczono obszar odizolowania dla osób z podejrzeniem zakażenia (wyposażony, m.in. w środki do dezynfekcji, maseczkę)

9)      Wprowadzono ograniczenie korzystania przez pracowników i współpracowników  z przestrzeni wspólnych, w tym:

ü  wprowadzono różne godziny przerw,

ü  zmniejszono liczbę pracowników korzystających ze wspólnych obszarów                    w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

10)   Otoczono szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – nieangażowanie w bezpośredni kontakt z odbiorcą osób powyżej 60 roku życia.

11)   Wprowadzono następujące wytyczne do których przestrzegania zobowiązano pracowników:

ü  Przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie pracy należy zdezynfekować dłonie lub umyć ręce wodą z mydłem.

ü  W ciągach komunikacyjnych oraz w kontakcie wykonywania obowiązków w kontakcie z interesantem/odbiorcą kultury nosić osłonę nosa i ust.

ü  Zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane jest 1-5 metry).

ü  Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

ü  Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza  i umyć ręce.

ü  Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

ü  Dbać o higienę i czystość stanowiska pracy (regularna dezynfekcja – w ciągu dnia czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się uczestnicy/odbiorcy kultury.

12)   Przygotowano procedurę postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruowano pracowników.

 

III Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/ uczestnika zajęć/odbiorcy kultury

  1. Na terenie GOK w Dobrczu, przebywać mogą tylko i wyłącznie osoby zdrowe, nie wykazujące żadnych objawów choroby zakaźnej. Zarówno pracownicy jak i odbiorcy kultury/uczestnicy zajęć u których występuje podejrzenie zakażenia powinni skontaktować się  telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
  1. W przypadku wystąpienia u pracownika w czasie pracy (uczestnika biorącego udział w zajęciach, wydarzeniach, petenta) niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik powinien niezwłocznie przerwać wykonywanie pracy i poinformować (telefonicznie, mailowo) o zaistniałej sytuacji dyrektora GOK w Dobrczu.
  2. Osoba u której podejrzewa się zakażenie powinna udać się transportem własnym do domu lub oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 metry.
  3. W przypadku niepełnoletnich uczestników zajęć u których stwierdzono objawy do przyjazdu rodzica/opiekuna prawnego dziecko pozostaje w wyznaczonym obszarze odosobnienie pod opieką instruktora lub innego pracownika GOK w Dobrczu.
  4. Należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  5. Ustalić należy listę pracowników oraz interesantów/odbiorców kultury, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.
  6. Stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

 Pracownik/odbiorca kultury u którego potwierdzono przypadek koronawirusa powinien powiadomić o tym fakcie dyrekcję Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu. Dyrektor GOK zawiadamia Organizatora oraz kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępuje według zaleceń PPIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

IV Procedury dotyczące zmiany organizacji i regulaminu zajęć w czasie trwania pandemii COVID-19

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym do obowiązującego w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu regulaminu zajęć wprowadza się dodatkowe procedury i zalecenia do stosowania przez uczestników zajęć/ instruktorów/rodziców i opiekunów prawnych

1)      W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, wielkości grupy oraz możliwości lokalowych obiektów w których będą prowadzone zajęcia odbywały się będą w formie stacjonarnej lub zdalnej, albo też w systemie hybrydowym

2)      Przed przystąpieniem do zajęć uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z procedurą postępowania obowiązującą w GOK w Dobrczu w okresie epidemii.

3)      W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe. Jeżeli uczestnik  zauważy niepokojące objawy nie powinien przychodzić na zajęcia, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

4)      W obiekcie obowiązuje również zakaz przebywania również osób po kontaktach z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.

5)      Zajęcia ruchowych (w tym artystycznych) i z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych będą realizowane z zachowaniem wytycznej ustalającej określoną liczbę uczestników w danym pomieszczeniu - co najmniej 10 m2 na jednego uczestnika

6)      Należy przestrzegać limitu osób mogących przebywać w damym pomieszczeniu jednocześnie (informacje umieszczone są na drzwiach do każdej sali).

7)      Uczestnicy zajęć, zarówno dzieci jak i dorośli posiadają własną przestrzeń, która jest stała i niezmienna przez cały czas trwania zajęć, obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego.

8)      Uczestnicy zajęć nie powinni przekraczać wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

9)      Każde dziecko otrzymuje potrzebne materiały tylko na własny użytek. Przybory wielokrotnego użytku jak kleje, nożyczki, pulpity do nut itp. Po zajęciach zostaną poddane dezynfekcji.

10)  Uczestnicy zajęć nie powinni przynosić na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów np. maskotki, telefony komórkowe itp.

11)  Należy wietrzyć pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia przynajmniej raz na godzinę.

12)  Obowiązuje ograniczenie korzystania z szatni (co drugi wieszak).

13)  Korzystając z toalety pamiętamy, że może w  niej przebywać tylko jedna osoba.

14)  Przed wejściem do budynku należy poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk.

15)  Uczestnicy zajęć mają być wyposażeni w maseczki lub innego rodzaju osłonę nosa i ust, które należy nosić wchodząc do obiektu oraz w ciągach komunikacyjnych. W trakcie zajęć uczestnicy nie muszą nosić maseczek jednak bezwzględnie należy przestrzegać zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m.

16)  Uczestnicy zajęć powinni regularnie myć lub dezynfekować ręce podczas korzystania z zajęć organizowanych przez ośrodek kultury lub też nosić rękawice ochronne. Regularnie często i dokładnie należy myć ręce wodą z mydłem, zgodnie  z instrukcją znajdującą się przy umywalce, zwłaszcza po skorzystaniu  z toalety. 

17)  Podczas kaszlu i kichania uczestnicy zajęć mają zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza  i umyć ręce.

18)  Uczestnicy zajęć mają starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

19)  Po zakończeniu zajęć wszystkie przedmioty/materiały oraz wspólne powierzchnie dotykowe będą  dezynfekowane.

20)  Instruktorom zaleca się stosować osłonę twarzy i nosa podczas zajęć, szczególnie jeżeli prowadzą zajęcia tego samego dnia w kilku grupach.

21)  Instruktor powinien przypominać dzieciom o konieczności zachowania dystansu, zapoznać je z obowiązującym regulaminem i zasadami, należy zwracać uwagę, że nie podajemy sobie rąk na powitanie

22)  Dziecko przyprowadza tylko jeden rodzic/opiekun prawny, który przed wejściem do placówki zobowiązany jest zdezynfekować dłonie oraz założyć maseczkę

23)  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki (korytarz, hool, przedsionek) – po czym po odprowadzeniu dziecka niezwłocznie opuścić pomieszczenie, we wspomnianych pomieszczeniach wspólnych – kiedy rodzic odprowadza dziecka pozostali rodzice zachowują dystansu 1,5 m

24)  Prosimy aby na zajęcia przychodzić punktualnie – nie ma możliwości czekania na zajęcia w korytarzu placówki.

25)  Uczestnicy zajęć, opiekunowie prawni poza standardowymi dokumentami zobowiązani są wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia oraz zgodę na przeprowadzenie pomiaru temperatury w przypadku nagłego wystąpienia niepokojących objawów w trakcie zajęć.

26)  Jeżeli u uczestnika zajęć lub osoby z którą miał kontakt stwierdzono COVID jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora GOK, który zawiadamia o tym fakcie organizatora, właściwą stację sanitarno-epidemiologiczna i postępuje według zaleceń inspektora sanitarnego

27)  Po zakończeniu zajęć pomieszczenia są myte a

28)  Pomiędzy zajęciami obowiązująco najmniej 15 minutowe przerwy na wietrzenie i dezynfekcję.

29)  Co godzinę należy wietrzyć pomieszczenia

30)  Uczestnicy zajęć proszeni są o:

- Niepodawanie ręki na powitanie

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust

- dokładne mycie rąk

- podczas kaszlu i kichania zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy jak najszybciej wyrzucić do kosza i umyć dłonie

- zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy rozmówcami 1,5m..

31)  Grafik zajęć opracowywany jest w ten sposób aby poszczególne grupy nie miały ze sobą kontaktu.

32)  Dla organizacji wykładów i zajęć organizowanych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy przyjmuje się wytyczne organizatora.

33)  Członkom orkiestry dętej oraz uczestnikom zajęć pobierających lekcje gry na instrumentach dętych zaleca się stosowanie jednorazowych mat higienicznych w celu zabezpieczenia innych powierzchni przed spływającym z instrumentu skroplonym powietrzem.

V Procedura postępowania w przypadku organizacji wydarzeń, imprez o charakterze kulturalnym w pomieszczeniach GOK oraz świetlic.

1)      W wydarzeniach uczestniczyć mogą tylko i wyłącznie osoby zdrowe

2)      Ilość osób mogących brać udział w wydarzeniu jest ograniczona – obowiązują wcześniejsze zapisy

3)      Należy zachować dystans społeczny w odległości 1,5 metra od każdego uczestnika z wyjątkiem dzieci do 13 roku życia i osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowych oraz osób niepełnosprawnych  lub wymagających bezpośredniej pomocy opiekuna.

4)      Postępowanie w przypadku wystąpienia nagłych i  niepokojących objawów u uczestników wykładów czy wydarzenia jest identyczne jak w przypadku pracowników i uczestników zajęć. Należy zgłosić ten fakt organizatorowi wydarzenia (dyrektor GOK), który powiadomi właściwego PPIS.

5)      Osoba z objawami zakażenia udaje się transportem własnym do domu lub w wyznaczonym obszarze odizolowania czeka na przyjazd karetki lub w przypadku dziecka opiekuna prawnego

6)      Uczestnik wydarzenia, jego rodzic /opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić dyrektora GOK w przypadku potwierdzenia u niego, kogoś z jego rodziny lub osób z którymi miał kontakt przypadku koronawirusa.

7)      Pomieszczenie w którym odbywa się wydarzenie jest wietrzone

8)      W każdej toalecie przebywać może tylko jedna osoba

9)      Przed wejściem na teren wydarzenia obowiązuje bezwzględna dezynfekcja dłoni

10)  Wchodząc oraz wychodząc należy zachować dystans 1,5 metra

11)  W szatni korzystamy z co drugiego wieszaka lub zabieramy odzież wierzchnią e sobą

12)  Po wydarzeniu obowiązku pomieszczenia są myte a powierzchnie dotykowe dezynfekowane

13)  W trakcie wydarzenia toalety są regularnie myte, a wszystkie powierzchnie dotykowe dezynfekowane

14)  Obowiązuje usytuowanie publiczności od sceny w odległości 2 m, a w przypadku występów wokalnych 6m