Konkurs Wielkanocny pt. "Baranek Wielkanocny"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2022

Zapraszamy do kolejnego konkursu plastycznego pt. "Baranek Wielkanocny"

 Regulamin wielkanocnego konkursu plastycznego

 BARANEK WIELKANOCNY

 

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży  oraz osób dorosłych z terenu gminy Dobrcz.

Cele konkursu:

-  utrwalanie i kształtowanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych

- pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni plastycznej uczestników konkursu

- rozwijanie zdolności manualnych

Tematyka:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej przedstawiającej baranka wielkanocnego.

Wymogi dotyczące prac:

Na konkurs przyjmowane są prace wykonane indywidualnie. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

Technika wykonania pracy jest dowolna.

 Każda praca powinna być opatrzona etykietą zawierającą następujące dane:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna wraz z numerem telefonu.

 

Kryteria oceny:

  1. pomysłowość i oryginalność
  2. estetyka  wykonania,
  3. ogólne wrażenie wizualne

 

Kategorie wiekowe:

kategoria I – 5-6 lat

kategoria II – 7-9 lat

kategoria III – 10-12 lat

kategoria IV – 13-15 lat

kategoria V– 16 lat i więcej

 

Termin składania prac:

Prace należy dostarczyć do dnia 31 marca 2022 roku.

 Można je składać osobiście w biurze GOK lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu

ul. Długa 52, 86-022 Dobrcz.

tel. 52 364 80 36

W przypadku nadania prac pocztą organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku jej transportu.

 Informacje dodatkowe: 

  1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez dyrektora GOK, która wyłoni laureatów konkursu.
  2. Wyniki konkursu opublikowane zostanąna stronie internetowej oraz fb GOK w Dobrczu.
  3. Sposób wręczenia nagród:

Informacje zostaną przekazane uczestnikom konkursu poprzez stronę internetową GOK oraz FB.

Natomiast o sposobie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Postanowienia końcowe

1.Dzieci jako osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie zgłosić się do konkursu.

2. Uczestnik konkursu/opiekun prawny dokonując zgłoszenia do konkursu, akceptuje wszystkie zasady konkursu określone niniejszym regulaminem.

3. Uczestnik konkursu/opiekun prawny, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

6. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia konkursu. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.

7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gok.gminadobrcz.pl

8. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem
52 364 80 36 lub wysyłając pytanie na adres e-mail: gok@dobrcz.pl

 Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, i wyrażeniem zgody na:

 • w zakresie ochrony danych osobowych

1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

 a) przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 10 sierpnia 2018 r. o ochronie danych osobowych,

b) nieodpłatną publikację w ramach promocji konkursu i w zakresie działalności organizatora (prezentowanie publicznie w dowolny sposób pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy miejscowości, z której pochodzi).

2. Niedostarczenie wszystkich wymaganych w regulaminie dokumentów, skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 • w zakresie praw autorskich

 1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy konkursowej.

2. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu prawa autorskie i majątkowe do tej pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresach:

a) rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

b) utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych,

c) przechowywania i przekazywania pracy konkursowej, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej z wykorzystaniem internetu,

d) obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono w tym w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania: formularz zgłoszeniowy oraz klauzula informacyjna.

Marta Szulc

Galeria

  • Powiększ zdjęcie