Deklaracja dostępności

                        

                                                           Deklaracja dostępności

  • Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://gok.gminadobrcz.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października  2018r.  ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji  organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu http://gok.gminadobrcz.pl/

  • Daty publikacji i aktualizacji

1.Data publikacji strony: 11.10.2016

2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 31 marca 2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej mozna korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

 

  • Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które  nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie  są wykorzystywane  do realizacji bieżących zadań,

- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów pdf z uwagi na charakter informacji jaki jest  niezbędny do opublikowania informacji,

- zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

- dokumenty PDF nie są odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.);

 -teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną;

- odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia;

- najstarsze artykuły były pisane czcionką szeryfową, jest to aktualnie poprawiane na bezszeryfową. 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

- podwyższony kontrast

- mozliwość powiększenia wielkośi liter na stronie. 

- opisy pod zdjęciami. 

 

Oświadczenie sporządzono na podstawy samooceny dokonanej przez przedmiot publiczny.

 

  • Informacje zwrotne, dodatkowe i  dane kontaktowe

1. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów przeglądarki

2. Pod adresem http://gok.gminadobrcz.pl/ dostępne są dane teleadresowe siedziby GOK Dobrcz:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu

ul. Długa 52

86-022 Dobrcz

telefon: 52 364 80 36

adres e-mail: gok@dobrcz.pl

 

3. Pod adresem http://www.gok.gminadobrcz.pl/p,94,kontak tdostępny jest adres e-mailowy, który umożliwia przesłanie zgłoszenia w zakresie  braku dostępności cyfrowej.

4. Pod adresem http://www.gok.gminadobrcz.pl/p,94,kontakt  dostępny jest  numer telefonu, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.

5. Pod adresy wymienione w punkcie 3 i 4  można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej  oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  • Informacje na temat procedury odwoławczej

1. Każdy ma prawo do wystąpienia  z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej  lub jakiegoś ich schematu. Można też żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi  oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę  otrzymania informacji  w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu  7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeśli zapewnienie  dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę, w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej  lub elementu strony internetowej  lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

2. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

  • Dostępność architektoniczna- budynek w Dobrczu

            Długa 52

            86-022 Dobrcz

Dostępność architektoniczna

Do budynku GOK , na salę widowiskową prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toalety są przygotowane dla osób niepełnosprawnych. Do biura prowadzi także łagodny podjazd. Budynek GOK posiada trzy wejścia, wszystkie są wykorzystywane jako drogi ewakuacyjne.

  • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego.

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego >>>(pdf)