Jesteś tutaj: Start / Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                                       z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

1)      Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu                          z siedzibą: ul. Długa 52, 86-022 Dobrcz.

2)      Administrator wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail: inspektor@osdidk.pl; lub pod numerem telefonu 531 641 425.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych,                               na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.

5)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach prawa.

6)      W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że przetwarzanie będzie regulowane przepisami prawa, będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7)      Przysługuje Państwu również prawo do dostępu do treści danych (w tym prawo do uzyskania kopii), sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8)      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9)      Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

10)  Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne itp. na podstawie zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury  w Dobrczu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

11)  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                                                                                                         ADMINISTRATOR DANYCH

                                                                                                  GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOBRCZU